ادبیات پایه هفتم،هشتم نهم دبیرستان آیین روشن

در این وبلاگ مطالب و نمونه سوالات مربوط به درس ادبیات پایه هفتم ،هشتم و نهم دبیرستان آیین روشن ارائه می شود.

آخرین مطالب
1-معنای درست هریک از واژه های (اعجاز ، غیرت ، بخل ) به ترتیب کدام است؟

1)       شگفتی ، تعٌصب ، حسادت                      2) انجام دادن کار شگفت ، آبرو ، تنگ نظری

3) شگفت زده ، حساسیٌت، خواری                  4)کار عجیب ، مردانگی ، خسیس 

 2-در کدام گزینه ، معنای همه ی واژه ها درس1ت آمده است ؟

1)       عنایت ( احسان ) ، مصحف ( کتاب ) ، ضمیر ( باطن ) ، فرمان بردار ( مطیع)

2)        توفیق ( سازگاری ) ، برنا ( جوان ) ، اعتراف ( راستگویی ج ف مقتدر چ توانا

3)        پارسایی ( پرهیزگاری ) ، مراد ( مقصود ) ، فرصت ( زمان مناسب ) ، متعال ( مهربان)

4)       استحکامات ( مکان های محکم ) ، تباه ( نابودی ) ، طاعت ( بندگی ) ، خشنودی ( خوشحالی)

3-در کدام گزینه ، غلط املایی دیده نمی شود ؟

1)       آب، این روح مذاب امید و زندگی ، ذلال و نیرومند با گام های استوار شتابان می رفت.

2)        .کودکان پر نشاط گل بوته ها و نوجوانان امیدوار ذرٌت ها در گوش نسیم ، عامین میگفتند

3)        با درختان باغ و صحرا ، آشنایی دیرینه دارم و با ساقه های سر سبز ، رفیق و خیشاوندم .

4)        نوجوان ، چشمه ی جوشان نیرو و استعداد است و اهل فکر کردن و دریافتن و تحلیل کردن.

4- در کدام گزینه املای همه واژه ها درست است ؟

1) سبزه های معصوم ، چشمه های معرفت ، آسوده و فارق ، جوان  مومن

2) غوغای بچه ها ، موضوع تازه ، زائر هرم ، زمزمه ی آفتاب فرهمند

3)متعبد و شب خیز ، خواب غفلت ، نغمه ی شیرین ، نثر دل انگیز

4)رگ های خوشکیده ، جوهای مزرعه ، زمزمه ی آفتاب ،سلاح پاکدامنی

5-در کدام گزینه آثار ذکر شده با پدید آورنده ی آن مطابقت کامل ندارد ؟

1) نظامی : مخزن الاسرار ، خسر و شیرین

2) مولوی : مثنوی ، هفت پیکر

3) قیصر امین پور : در کوچه ی آفتاب ، تنفس صبح

4) خواجه عبدالله انصاری : الهی نامه ، مناجات نامه

6- در همه ی گزینه ها کاربرد آرایه ی ( تشخیص ) آشکار است ؛ به جز...

1)       نسیم ، سرهای نهال های جوان را به نشانه ی و وداع با من خم کرده بود.

2)       به احساسات خاموش اما پاک سبزه های معصوم پاسخ می گفتم .

3)       با غرور و مهربانی درخت ها و بوته های با طراوت را می نگریستم

4)       چشمه میرفت تا خود را به نگاه های پژمرده ی درختان تشنه برساند

7-در کدام گزینه ها واژه ها ( هم خانواده ) هستند ؟

1)       فخر ، افتخار ، مخفی                                    2) حفظ ، حافظ ، فضا

3)وضع ، وضعیّت ، موضع                         3) شعور ، شور، شعر

8-آهنگ و لحن جماه ی پایانی کدام گزینه ، درست مشخص نشده است؟

1)       بدان که این دل ها همچون ظرف هاست ؛ پس آنچه تورا می گویم ، از من بخاطر دار ( امری )

2)       گنجوران مال  مرده اند ، گرچه زنده اند ؛ هیچ به این نکته اندیشیده ای ( خبری )

3)       نوازش لطیف و خنکی را در لای انگشتان پاهایم حس کردم ؛ چه زیبا آب ؛ جوشش چشمه ها!( عاطفی )

4)       الهی تورا شکر می گویک که این زیبایی را آفریدی ، با جلال و شکوه ! ( عاطفی )

9- کدام گزینه ، با مفهوم مصراع مقابل خود ، درست مشخص نشده است؟

1)       الهی ، دست گیر که آویز نداریم : (( چاره ی ما ساز که بی یاوریم ))

2)       اگر بخفتی ،  به از آن که  در پوستین خلق افتی : (( هر چه خواهی بکن ، آزار دل خلق مکن ))

3)       درختان ، روبه آسمان ، دعا می کردند : (( به ذکرش هرچه بینی در خروش است ))

4)       بر ورق سبز برگ / خطّ خدا را بخوان : (( جهان جمله ، فروغ روی حق دان ))

10- ابیات کدام گزینه با مفهوم بیت (( تاتوانی پیش کس مگشای راز / بر کسی این در مکن زنهار باز )) مناسب دارند ؟

الف )  تو پیدا مکن راز دل بر کسی                                      که او خود بگوید بر هر کسی

ب) راستی کن همه که در دو جهان                                     به جز از راستیت نرهاند

پ) جواهر به گنجینه داران سپار                                         ولی از خویشتن پاس دار

ت) رازم ز عمق سینه به صحرا همی فَتَد ( بیفتد )                     دردم زحدّ صبر به بیرون همی شود

1) الف و ب                 2) الف و پ                       3) پ و ت                        4) ب و ت