ادبیات پایه هفتم،هشتم نهم دبیرستان آیین روشن

در این وبلاگ مطالب و نمونه سوالات مربوط به درس ادبیات پایه هفتم ،هشتم و نهم دبیرستان آیین روشن ارائه می شود.

آخرین مطالب

دستور:

در این جملات نهاد،متمم،فعل و مفعول را بیابید :

1)پرسش تشنگی را تو آبی ،جوابی


2)ریگ های بیابان تو را می شناسند


3)آسمان آبی ،چشم را نوازش می دهد


4)لقمان را گفتند


5)دوستان واقعی ،راه نیک بختی را به ما نشان می دهند


6)فردا جاهیت خواهد بود چنان که مقربان به تو نازند


7)آن خواجه او را به رنج و مشقت کار می فرمودآرایه ها

آرایه های کدام گزینه نادرست است؟

 

1)پرسش تشنگی را تو آبی ، جوایی                          ریگ های بیابان تو را می شناسند ( تناسب تشخیص )

2) یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور                         کلبهۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور ( تشبیه تلمیح)

3)خاموش مباش زیر این خرقه                                           بر جان جهان ، دوباره جان آمد ( جناس تکرار )

4)حلقه گرد من زنیدای پیکر آن آب و گِل                             آتشی در سینه دارم از نیاکان شما ( تضاد تضمین)

 

2-آرایه های به کار رفته در کدام گزینه درست بیان شده است؟

1)       نام تو رخصت رویش است و طراوت                            زین سبب برگ و باران تورا می شناسد ( تناسب تشخیص)

2)       آسمان از شوق ، دف می زد                                    شطّ خرّمشهر کف میزد ( تضاد تلمیح)

3)       آینه چون نقش تو بنمود راست                                 خود شکن آیینه شکستن خطاست ( تشبیه تشخیص)

4)       همه کار ایّام درس است و پند                                  دریغا که شاگرد هشیار نیست ( تناسب جناس )

 

3-در کدام گزینه آرایۀ ادبی به کار رفته است ؟

   

عقل حیران شود از خوشۀ زریّن عنب                 فهم عاجز شود از حقّۀ یاقوت انار

 

1)       تضاد                               2) تضمین                                    3) تشبیه                         4) تلمیح

 

 

       

4-  در کدام گزینه شبکۀ معنایی دیده می شود ؟

 

1)پرنده ، جنگل ، افتاب ، پرواز                               2)مدرسه ، علم ، ورزش، کتاب

3)زمستان ، آدم برفی ، سرما ، بخاری                       4) جانبازی ، شجاعت ، پرچم ، دنیا

5- در کدام گزینه کمتر از زبان ادبی استفاده شده است ؟

1)       جوانی گه کار. شایستگی است                          2) کوچه های خراسان تورا می شناسد

3)متاع جوانی به بازار نیست                                  4) چو در هست حاجت به دیوار نیست

 

6- در متن روبرو کدامیک اززیبایی های ادبی دیده میشود ؟( بر کمانش تیر آرش را نمی دیدند )

1)       تکرار                               2) تشخیص                                   3) تضاد                           4) تلمیح

 

7- هر گاه شاعر ، بیتی یا سخنی از نویسنده و شاعر دیگری  در شعر خود بیاورد ، به ان آرایه.......می گویند؟

 

1)تلمیح                     2) تمثیل                         3) تضمین                                    4) تلخص

8- قالب شعر دور اندیشی چیست ؟

1)       قصیده                              2) غزل                            3)مثنوی                          4) قطعه

9- نقش ضمیر شخصی در کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1)       چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور                            2) تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

3)گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست                                        4) به تو داد امید، ایران زمین

 

10- در کدام گزینه مسند به کار رفته است ؟

1)       که تواند دهد میوۀ الوان از چوب                       2) کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند

2)       خبرت هست که مرغان سحر می گویند               4) دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

11- با توجه به مصراع ( گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید ) کدام گزینه نادرست است ؟

1)       منزل : نهاد                       2 ) خطرناک : مسند                        3) بعید : متمّم                   4) بس : صفت

12-در بیت زیر به ترتیب ، چند ترکیب وصفی و اضافی دیده می شود ؟

( حافظآ  در کنج فقر و خلوت شب های تار                      تا بود وردت دعا و درس قران غم مخور )

1)       سه ، دو               2) دو ، سه                       3)چهار ، یک                     4) یک ، چهار

13- زمان کدام فعل با بقیه فرق می کند ؟

1)       می نگرد               2) نمی آید                       3) می دیدم                      4) بگویی

14 بن فعل کدام گزینه درست نیست ؟

1)       می خورند ( خور : بن مضار )                           2 ) می دویدم (دوید : بن ماضی )

3)گفته است ( گفت : بن ماضی )                                        4) بروید ( برو : بن مضارع )

 

15- کدام فعل می تواند هم ماضی و هم مضارع باشد ؟

1)       می خواستی                      2) بخوانید                        3) می لرزید                      4) بروند

16-در کدام گزینه نقش ضمیر متصل با بقیه متفاوت است ؟

1)در فراقش صبر کن با درد هجران غم مخور              2) تا بود ورت دعا و درس قران غم مخور

3)ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن                           4) خدایا به ذلت مران از درم

17-در ساختمان کدام فعل ، بن مضارع دیده نمی شود ؟

1)       مجموعه                           2) سازمان                                    3) لبخند                          4) شتابان

18- نقش ضمیر شخصی منفصل ( جدا ) در کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1)       چو ایران نباشد تن من مباد                            2) به اِنعام و لطف تو خو کرده ایم

 

3)پیش از آن  کز تو نیاید هیچ کار                     4) کاش من هم عبور تورا دیده بودم

 

19- ( مجمع النوادر ) نام دیگر نام دیگر کدام یک ار کتاب های زیر است؟

1)       چهار مقاله                        2) اخلاق ناصری                             3) کیمیای سعادت                          4) التفهیم